เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3448/2548 
นายประณาม สอนสังข์ โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง คู่ความมรณะ จำหน่ายคดีจากสารบทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 29

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 246 มาตรา 132(3) และ มาตรา 42 วรรคท้าย

จทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ พิจาณาอุทธรณ์ ในชั้นตรวจคำฟ้อง ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา โจทก์ถึงแก่กรรมในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาซึ่งส่ง คำพิพากษาไปให้ศาลภาษีอากรกลางเพื่ออ่านให้คู่ความฟัง ศาลภาษีอากรกลางเห็นว่าโจทก์ถึงแก่ความตายและไม่มีผู้ใดเข้ามาแทนที่โจทก์ จึงส่งสำนวนและคำพิพากษาคืนมายังศาลฎีกา ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์ถึงแก่ความตายเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปีแล้ว ไม่มีทายาทหรือผู้จัดการมรดกหรือผู้ปกครองทรัพย์มรดกของผู้มรณะเข้ามาเป็นคู่ความแทน จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021