เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3134/2548 
บริษัทนครรอยัลซิตี้ จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง ภาษีซื้อต้องห้าม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 82/5 (6) มาตรา 91/1 ( 4 )

โจทก์ทำสัญญาเช่าที่ดินกับกรมการศาสนา เพื่อปลูกสร้างอาคารห้างสรรพสินค้า โดยมีข้อตกลงว่า โจทก์จะดำเนินการปลูกสร้างอาคารดังกล่าวด้วยทุนทรัพย์และสัมภาระของโจทก์ และตกลงยกกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่เช่าให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการศาสนาทันที โดยโจทก์มีสิทธิเช่าอาคารดังกล่าว 30 ปี นับแต่วันที่กรมการศาสนารับมอบอาคารดังกล่าว ถือได้ว่ากรมการศาสนาได้กรรมสิทธิ์ในอาคารนั้นมาโดย ทางนิติกรรมด้วยการจำหน่ายจ่ายโอนของโจทก์ ต้องด้วยบทนิยามคำว่า "ขาย" ตามมาตรา 91/1 (4) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อโจทก์ขายอาคารห้างสรรพสินค้าดังกล่าวภายในกำหนด 3 ปี นับแต่เดือนที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวย่อมเป็นภาษีซื้อที่นำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรไม่ได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 82/5 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบด้วย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) เรื่อง การกำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5 (6) แห่งประมวลรัษฎากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021