เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่6276/2549 
พันเอกบุญทวี สุวรรณมาส โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง การส่งหนังสือแจ้งการประเมินและการใช้มาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร ต่อบุคคลในคณะบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 6 มาตรา 56 วรรคสอง และมาตรา 56 ทวิ

นางสาว ส. ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานประเมินว่า โจทก์ได้ร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งไม่ทราบชื่อ จัดตั้งคณะบุคคลรับจ้างสอบบัญชีและยื่นแบบแสดงรายการในนามคณะบุคคล นาย ป. ผู้ให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานประเมินทั้งในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ และผู้จัดการสำนักงานพีซีซีและเพื่อนว่า สำนักงานพีซีซีและเพื่อนจัดตั้งขึ้นโดยคณะบุคคลประกอบด้วยนาย ป. และโจทก์เพื่อรับจ้างสอบบัญชี โดยมีนาย ป.เป็นผู้จัดการคณะบุคคล นอกจากนี้โจทก์ก็เคยให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานประเมินว่า โจทก์และนาย ป. ร่วมกันจัดตั้งคณะบุคคลสำนักงานพีซีซีและเพื่อนประกอบธุรกิจรับจ้างสอบบัญชี การที่โจทก์อ้างว่า นางสาว ส. และนาย ป. ให้การเท็จและชักจูงหลอกลวงโจทก์ไปให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงาน โจทก์เพียงแต่รับจ้างสำนักงานดังกล่าวรับสอบบัญชีเท่านั้น เป็นคำเบิกความลอย ๆ ไม่มีพยานหลักฐานอื่นมาสนับสนุน ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า โจทก์เป็นบุคคลในคณะบุคคลสำนักงานพีซีซีและเพื่อน

ตามมาตรา 6 ประกอบมาตรา 56 และมาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้ ผู้จัดการคณะบุคคลมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีและครึ่งปีในชื่อของคณะบุคคล เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจออกหมายเรียกตรวจสอบและประเมินภาษีไปยังผู้จัดการคณะบุคคลได้ ไม่จำต้องออกหมายเรียกตรวจสอบและประเมินไปยังบุคคลในคณะบุคคลอีก เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นาย ป. ผู้จัดการคณะบุคคลสำนักงานพีซีซีและเพื่อน ได้รับหมายเรียกและหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในชื่อของคณะบุคคลสำนักงานดังกล่าวแล้ว ก็ถือว่าเป็นการประเมินโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลในคณะบุคคลจะมิได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน ก็ไม่ทำให้การประเมินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดว่า ถ้าคณะบุคคลมีภาษีค้างชำระ บุคคลในคณะบุคคลทุกคนต้องร่วมรับผิดในเงินภาษีที่ค้างชำระนั้นด้วย และเพื่อให้ได้รับชำระภาษีอากรค้าง จำเลยจึงอาศัยมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของบุคคลในคณะบุคคลได้ เมื่อโจทก์เป็นบุคคลในคณะบุคคลสำนักงานพีซีซีและเพื่อน ซึ่งค้างชำระภาษีอากร จำเลยจึงมีอำนาจ ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของโจทก์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021