เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ป. 106/2544

เรื่อง      การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการของผู้ประกอบกิจการท่าเรือ และผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการให้บริการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันกับกิจการท่าเรือ

---------------------------------------------

 

                เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ และแนะนำเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการให้บริการของผู้ประกอบกิจการท่าเรือ และผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการให้บริการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันกับกิจการท่าเรือ กรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ในคำสั่งนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

                        (1) “การให้บริการของกิจการท่าเรือ” หมายความว่า การจัดอำนวยความสะดวกด้านการเดินเรือ การรับเรือเข้าเทียบท่าหรือหลักผูกเรือหรือทุ่นผูกเรือ การเก็บรักษาสินค้า การขนถ่ายสินค้าทั้งที่บรรจุตู้สินค้าหรือไม่ได้บรรจุตู้สินค้า สินค้าที่บรรจุหีบห่อหรือไม่ได้บรรจุหีบห่อสิ่งของ คนโดยสาร สัตว์มีชีวิต ภาชนะขนส่ง ขึ้นหรือลงเรือ การจัดการทางการค้าและการจัดการอื่น ๆ ทั้งในท่าเรือ และบริเวณที่ต่อเนื่องกับท่าเรือให้แก่เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของตู้สินค้า ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้ร้องขอทำการ

                              “ค่าบริการของกิจการท่าเรือ” หมายความว่า ค่าภาระ ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ในการใช้บริการในท่าเรือและบริเวณที่ต่อเนื่องกับท่าเรือที่ผู้ประกอบกิจการท่าเรือเรียกเก็บจากเจ้าของเรือหรือตัวแทน เจ้าของตู้สินค้า ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้ร้องขอทำการ

                        (2) “กิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการท่าเรือ” หมายความว่า

                                      (ก) การให้บริการยกขนหรือเคลื่อนย้ายสินค้า ตู้สินค้า สิ่งของหรืออื่น ๆ โดยใช้เครื่องจักร รถเครน รถเทรลเลอร์ ฯลฯ

                                      (ข) การให้บริการขนถ่ายสินค้า โดยใช้แรงงานคน (Stevedore)

                                      (ค) การให้บริการใช้เรือลากหรือจูงหรือดันเรือให้เข้าเทียบท่าหรือออกจากท่า

                                      (ง) การให้บริการตรวจนับจำนวนสินค้าหรือตู้สินค้า

                                      (จ) การให้บริการทำความสะอาดตู้สินค้า

                                      (ฉ) การให้เช่าสังหาริมทรัพย์สำหรับยกหรือขนสินค้า เช่น ให้เช่าเครื่องจักร รถยก ปั้นจั่น เครื่องมือยกขน ฯลฯ

                                     (ช) การให้บริการเก็บรักษาสินค้าในโรงพักสินค้าหรือคลังสินค้า

                                     (ซ) การให้บริการเก็บรักษาสินค้าหรือตู้สินค้าในลานกองเก็บสินค้าหรือลานกองตู้สินค้า

                                     (ฌ) การให้บริการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

                        “ค่าบริการของกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการท่าเรือ” หมายความว่า ค่าบริการของกิจการตาม (ก) – (ฌ) ที่ผู้ประกอบกิจการท่าเรือเรียกเก็บจากเจ้าของเรือหรือตัวแทน เจ้าของตู้สินค้า ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้ร้องขอทำการ

                        (3) “การให้บริการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันกับกิจการท่าเรือ” หมายความว่า

                                     (ก) การให้บริการโรงพักสินค้าเพื่อตรวจของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตทำเนียบท่าเรือของรัฐและของเอกชน (รพท.) (Inland Container Depot หรือ ICD)

                                     (ข) การให้บริการสถานีตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการ ส่งออก (สตส.) (Off Dock CFS) ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้ทำได้เฉพาะสินค้าขาออก

                                     (ค) การให้บริการสถานที่บริการรับฝากตู้สินค้าของรัฐและของเอกชน (Container Depot)

 

                ข้อ 2  กรณีผู้ประกอบกิจการท่าเรือให้บริการของกิจการท่าเรือและกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการท่าเรือ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบกิจการท่าเรือมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร

                        ผู้ประกอบกิจการท่าเรือตามวรรคหนึ่ง ต้องนำมูลค่าทั้งหมดที่ได้รับหรือพึงได้รับทั้งที่เป็นค่าบริการของกิจการท่าเรือ และค่าบริการของกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการท่าเรือมารวมเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ว่าการให้บริการนั้น ผู้ประกอบกิจการท่าเรือจะคิดค่าบริการของกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการท่าเรือรวมในหรือแยกค่าบริการของกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการท่าเรือออกจากค่าบริการของ กิจการท่าเรือ

                        การให้บริการตามวรรคหนึ่ง ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระราคาค่าบริการ เว้นแต่ผู้ประกอบกิจการท่าเรือได้ออกใบกำกับภาษีหรือได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่นก่อนได้รับชำระราคาค่าบริการ ทั้งนี้ โดยให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระทำนั้น ๆ แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 78/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร

 

                ข้อ 3  มูลค่าของฐานภาษีที่ต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อ 2 ประกอบด้วย

                        (1) ค่าภาระ ได้แก่

                                     - ค่าภาระการใช้ท่าของเรือ

                                     - ค่าภาระการใช้ท่าของสินค้าทั่วไป

                                     - ค่าภาระการใช้ท่าของตู้สินค้า

                                     - ค่าภาระการใช้ทุ่นผูกเรือ

                                     - ค่าภาระยกขนสินค้าขาเข้า

                                     - ค่าภาระยกขนสินค้าขาออก

                                     - ค่าภาระยกขนตู้สินค้า

                                     - ค่าภาระฝากสินค้าขาเข้า

                                     - ค่าภาระฝากสินค้าขาออก

                                     - ค่าภาระฝากตู้สินค้า

                                     - ค่าภาระแรงงานพิเศษ

                                     - ค่าภาระทำความสะอาดท่า

                                     - ค่าภาระรองาน

                                     - ค่าภาระเก็บขยะจากเรือ

                                     - ค่าภาระที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

                        (2) ค่าบริการ ได้แก่

                                     - ค่าบริการเรือลากจูง

                                     - ค่าบริการบรรจุสินค้าขาออกเข้าตู้สินค้า

                                     - ค่าบริการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้สินค้า

                                     - ค่าบริการบรรทุกขนถ่ายสินค้าเทกอง

                                     - ค่าบริการใช้ปั้นจั่นเพื่อทำการขนถ่ายตู้สินค้า

                                     - ค่าบริการไฟฟ้าสำหรับตู้สินค้าห้องเย็น

                                     - ค่าบริการโทรศัพท์บนเรือ

                                     - ค่าบริการรับขนกระเป๋าเดินทาง

                                     - ค่าบริการผ่านท่าสำหรับตู้สินค้า

                                     - ค่าบริการผ่านท่าสำหรับรถบรรทุก

                                     - ค่าบริการชั่งน้ำหนักสินค้า

                                     - ค่าบริการที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

                        (3) ค่าเช่า ได้แก่

                                     - ค่าเช่าปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า

                                     - ค่าเช่ารถปั้นจั่นเคลื่อนที่

                                     - ค่าเช่ารถยกตู้สินค้า

                                     - ค่าเช่ารถหัวลาก

                                     - ค่าเช่ารถพ่วง

                                     - ค่าเช่าเรือขุด

                                     - ค่าเช่าที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

                        (4) ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ได้แก่

                                     - ค่าธรรมเนียมผู้โดยสารผ่านท่า

                                     - ค่าธรรมเนียมการชั่งรถบรรทุกสินค้า

                                     - ค่าธรรมเนียมปั้นจั่นลอยน้ำ

                                     - ค่าล่วงเวลาการบริการเรือ

                                     - ค่าล่วงเวลาการบริการขนถ่ายสินค้าขาเข้า

                                     - ค่าล่วงเวลาขาออก

                                     - ค่าควบคุมดูแลป้องกันอัคคีภัย

                                     - ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

 

                ข้อ 4  กรณีผู้ประกอบกิจการท่าเรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ภายในบริเวณท่าเรือ เช่น ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน โรงพักสินค้า เข้าลักษณะเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ต) แห่งประมวลรัษฎากร

 

                ข้อ 5  ให้นำความในข้อ 1 ถึงข้อ 4 มาใช้บังคับสำหรับผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการให้บริการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันกับกิจการท่าเรือโดยอนุโลม

 

                ข้อ 6   บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง แนวปฏิบัติ หรือคำวินิจฉัยใดของกรมสรรพากร ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้เป็นอันยกเลิก

 

                ข้อ 7  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2544

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022