เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1765/2549 
นาง สรินญา อุลปาธรณ์ โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง ภาษีอากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (8),56,77 (เดิม),78 (เดิม)

ประเด็นที่ 1 โจทก์และนางสาว อ. ตกลงร่วมกันซื้อที่ดินจากนาง ส. เมื่อถึงวันโอนโจทก์ไม่ว่างจึงให้นางสาว อ. เป็นผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายที่ดินเพียงผู้เดียว การจ่ายเงินค่าที่ดิน โจทก์กับนางสาว อ. ร่วมกันจ่ายเงินตั้งแต่แรกคนละครึ่ง พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า โจทก์และนางสาว อ. ร่วมกันซื้อที่ดินเพื่อการขายและร่วมกันขายที่ดินให้แก่บริษัท ก จำกัด เข้าลักษณะเป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคล

ประเด็นที่ 2 โจทก์และนางสาว อ. ร่วมกันจองที่ดินตั้งแต่ปี 2528 ในราคาตารางวาละ 47,000 บาท ที่ดินเป็นที่นาต่ำกว่าทางรถไฟ 2.3 เมตร ไม่มีบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง นางสาว อ ได้รับโอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2533และโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2533 แต่ขายต่อให้บริษัท ก จำกัด ในราคาตารางวาละ 66,000 บาท เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2533 ซึ่งเป็นการขายต่อในระยะเวลาสั้นและได้กำไรจำนวนมากโดยไม่มีการเข้าทำประโยชน์ในทิ่ดินแปลงดังกล่าว พฤติการณ์ต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า โจทก์และนางสาว อ มีเจตนาซื้อที่ดินโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร

ประเด็นที่ 3 โจทก์ไม่ต้องชำระภาษีเพราะตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินระบุว่าบริษัท ก จำกัด เป็นผู้ชำระภาษีจากการขายที่ดินทั้งหมด เป็นเพียงข้อตกลงกันระหว่างคู่สัญญาคือโจทก์กับพวกและบริษัท ก จำกัด มีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาเท่านั้น มิได้มีผลทำให้ความรับผิดของโจทก์ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเปลี่ยนแปลงไป โจทก์จึงต้องชำระภาษี.

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021