เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4678/2549 
นาย ศุภกร โกมุทานนท์โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง ภาษีธุรกิจเฉพาะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 91/2(6)

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 244) พ.ศ.2535 มาตรา 3 (6)

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2536 โจทก์และนางสาวยุพิน ยานรักษา ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 98213 แขวงสามเสนใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จากนายเกรียงไกร อ่อนสนิท นางสาวอรวรรณ อ่อนสนิท และนายศร ศรายุทธ ในราคา 800,000 บาท ต่อมาวันที่ 6 ตุลาคม 2537 โจทก์กับนางสาวยุพินขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้นาย เกรียงไกรในราคา 1,200,000 บาท เมื่อปรากฏตามสำเนาโฉนดที่ดินและสัญญาซื้อขายดังกล่าวข้างต้นว่า โจทก์ซื้อที่ดินพร้อมทาวน์เฮาส์ดังกล่าวแล้วขายไปในราคาสูงกว่าที่ซื้อมามากภายในระยะเวลาเพียงปีเศษ อันเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้มา โดยไม่ปรากฏพฤติการณ์ให้เห็นได้แน่ชัดว่ามิได้ขายเป็นทางค้าหรือหากำไร จึงย่อมถือว่าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (6)แห่ง พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ.2535 โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ.

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021