เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1374/2549 
นางพรพิมล หรือพรทิพย์ เฉลิมวงศ์งาม โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง คณะบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 77/1 (3) ,91/1 วรรคสอง

การที่โจทก์ปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัย บนที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์รวมของมารดาโจทก์ ต่อมา มารดาโจกท์ แบ่งแยกที่ดินดังกล่าวโดยมีบ้านของโจทก์อยู่บนที่ดิน และมารดาโจทก์มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว แต่ภายหลังมารดาโจทก์จดทะเบียนให้โจทก์เข้าถือกรรมสิทธิ์รวมเป็นบางส่วน โดยไม่มีค่าตอบแทน เพื่อให้จดทะเบียนโอนขายที่ดินดังกล่าว พร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นของโจทก์ แต่เดิมให้ผู้ซื้อได้ทันที นั้น มิใช่การกระทำกิจการร่วมกันของโจทก์กับมารดาโจทก์ ไม่ถือเป็นการกระทำของคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ตามบทนิยามในมาตรา 77/1(3) ประกอบมาตรา 91/1 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร โจทก์จึงไม่ต้องร่วมกับมารดาโจทก์เสียภาษีธุรกิจเฉพาะในฐานะคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล แต่ต้องเสียแยกต่างหากเฉพาะตามส่วนของโจทก์ เท่านั้น .

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021