เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ป. 98/2543

เรื่อง  การชำระภาษี เงินเพิ่ม และหรือเบี้ยปรับบางส่วน

 

---------------------------------------------

 

                เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับกรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษี เงินเพิ่ม และหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรบางส่วน โดยมิได้ชำระให้ครบถ้วนตามแบบแสดงรายการภาษี หรือหนังสือแจ้งการประเมินภาษี กรมสรรพากรจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1   ให้ยกเลิกคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.65/2539 เรื่อง การชำระภาษี เงินเพิ่ม และหรือเบี้ยปรับบางส่วน ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2539

 

                ข้อ 2   กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษี และการยื่นแบบแสดงรายการดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องรับผิดชำระภาษี เงินเพิ่ม และหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร เช่น การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเกินกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติม แต่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ชำระภาษี เงินเพิ่ม และหรือเบี้ยปรับบางส่วน ไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานสรรพากรรับชำระเงินดังกล่าวไว้ทุกกรณี และให้ถือว่าเป็นการชำระภาษีก่อน ส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) จึงให้ชำระเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ ตามลำดับ

 

                ข้อ 3   กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษี เงินเพิ่ม และหรือเบี้ยปรับบางส่วน ตามหนังสือแจ้งการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ไม่ว่าจะได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินหรือไม่ ให้เจ้าพนักงานสรรพากรรับชำระเงินดังกล่าวไว้ทุกกรณีและให้ถือเป็นการชำระภาษี เงินเพิ่ม และหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรตามนัยของข้อ 2 โดยอนุโลม

 

                ข้อ 4   ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามข้อ 2 และข้อ 3 กับภาษีอากรทุกประเภทที่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียตามประมวลรัษฎากร

 

                ข้อ 5   บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้เป็นอันยกเลิก

 

                ข้อ 6   คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2543 เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

 

ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022