เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป. 69/2541

เรื่อง      การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล และการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ

---------------------------------------------

                เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวปฏิบัติในการตรวจ หรือแนะนำบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ถือปฏิบัติสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลและการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังนี้
                ข้อ 1  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมกับการชำระภาษีต่ออำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอดังนี้
                        (1) แบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร
                        (2) แบบ ภ.ง.ด.51 ภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
                ข้อ 2  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ประกอบกิจการอื่นทั้งที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ประกอบการดังกล่าว แยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51) พร้อมบัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุนของแต่ละกิจการ เสมือนหนึ่งเป็นคนละนิติบุคคล
                ข้อ 3  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้มีหน้าที่ยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัว และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกำหนด สำหรับการประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศแยกต่างหากจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับการประกอบกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีอีกหนึ่งหมายเลข ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีสถานประกอบการกี่แห่งก็ตาม
(ยกเลิกโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 141/2555 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)

สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2541


ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ
อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 19-08-2014