เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่171/2549 
บริษัท เวลอินเตอร์ ซัพพลาย จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (9) (18) และ มาตรา 27 ทวิ

เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยให้โจทก์ชำระ ภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม โดยอ้างว่าโจทก์มีค่านายหน้าที่โจทก์ไม่สามารถนำพยานหลักฐานมาแสดงให้เห็นได้ว่ามีการจ่ายจริง โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้โจทก์หักรายจ่ายค่านายหน้าได้ร้อยละ 5 และลดเบี้ยปรับให้ร้อยละ 50 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้แก้ไขการประเมินของจำเลยและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยให้งดเบี้ยปรับทั้งหมดแก่โจทก์

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ยอดขายของโจทก์เป็นยอดขายสินค้าให้แก่หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ ลูกค้าส่วนใหญ่ของโจทก์จึงเป็นหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งการจัดซื้อต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ ไม่มีความจำเป็นต้องมีค่านายหน้าและพยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบนั้นไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะฟังได้ว่าโจทก์ได้จ่ายค่านายหน้า รายจ่ายค่านายหน้าจึงเป็นรายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริงและเป็นรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ อันเป็นรายจ่ายต้องห้ามมิให้นำมาหักออก จากรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 68 ตรี (9) (18) แห่งประมวลรัษฎากร ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้โจทก์หักรายจ่ายค่านายหน้าได้ร้อยละ 5 เป็นคุณแก่โจทก์แล้ว การประเมินของ เจ้าพนักงาน ประเมินของจำเลยและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยให้งดเบี้ยปรับชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น เห็นว่า มาตรา 27 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า “ เบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งอาจงด หรือลดลงได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ระเบียบดังกล่าวนี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ” บทบัญญัตินี้เป็นแต่เพียงให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกระเบียบงดหรือลดเบี้ยปรับ ระเบียบดังกล่าวเป็นเพียงข้อกำหนดที่ให้เจ้าพนักงานประเมินยึดถือปฏิบัติตามเท่านั้น หาได้มีบทกฎหมายให้ศาลจำต้องถือตามไม่ ดังนั้น หากศาลเห็นว่าผู้ถูกประเมินให้เสียภาษีมีเหตุสมควรตามกฎหมายที่จะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเสียเบี้ยปรับน้อยลง ศาลย่อมมีอำนาจงดหรือลดเบี้ยปรับได้ แต่ที่ศาลภาษีอากรกลางให้งดเบี้ยปรับนั้น ศาลฎีกาแผนกภาษีอากรไม่เห็นด้วย เพราะโจทก์ไม่ได้ส่งมอบ เอกสารการจ่ายค่านายหน้าให้แก่จำเลยในชั้นตรวจสอบไต่สวน เพิ่งนำมาส่งในชั้นพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ยังถือไม่ได้ว่าได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการตรวจสอบภาษีอากรและตามพฤติการณ์มิได้เกิดจากการเข้าใจข้อกฎหมายคลาดเคลื่อนของโจทก์แต่อย่างใดด้วย โจทก์จึงไม่ควรได้รับการงดเบี้ยปรับ ควรได้รับแต่การลดเบี้ยปรับเท่านั้น ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ลดเบี้ยปรับให้ร้อยละ 50 นั้นเหมาะสมแล้ว

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021