เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ป. 45/2537

เรื่อง  วันทำการของผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

---------------------------------------------

 

                เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจหรือแนะนำผู้ประกอบการจดทะเบียนปฏิบัติ สำหรับวันทำการของผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประโยชน์ในการออกใบกำกับภาษีตามมาตรา 86 และการจัดทำรายงานตามมาตรา 87 มาตรา 87/1 และมาตรา 87/2 แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นวันทำการที่ชัดเจน เช่น การขายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานบริการน้ำมันตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวจะถือช่วงเวลาใดระหว่างเวลา 17.00 น. จนถึงเวลา 8.00 น. เป็นช่วงเวลาสิ้นวันทำการก็ได้ และหากได้เลือกปฏิบัติเป็นอย่างใดแล้ว ให้ถือปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เปลี่ยนแปลงได้

 

                ข้อ 2  ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้เลือกปฏิบัติตามข้อ 1 จะต้องออกใบกำกับภาษีตามมาตรา 86 และจัดทำรายงานตามมาตรา 87 มาตรา 87/1 และมาตรา 87/2 แห่งประมวลรัษฎากร ให้เป็นไปตามวันทำการตามข้อ 1 ด้วย

 

                ข้อ 3  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2537

 

จัตุมงคล โสณกุล

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022