เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1947/2550 
นางกอบกุล ฉิมสุทธิวันโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง บิดาโอนที่ดินให้บุตร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 91/1 (4)

โจทก์ได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 17991 พร้อมตึกแถวเพื่ออยู่อาศัย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539 ต่อมาวันที่ 11 เมษายน 2539 โจทก์ได้จดทะเบียนให้ ก. ซึ่งเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม ในที่ดินและตึกแถวดังกล่าวโดยเสน่หา ถือว่าเป็นการขายตามประมวลรัษฎากรมาตรา 91/1 (4) ที่ได้กระทำ ภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น แต่เมื่อปรากฏว่าผู้ที่โจทก์โอนที่ดินดังกล่าวให้ คือ บุตรโดยชอบ ด้วยกฎหมายของโจทก์และเป็นการโอนโดยไม่มีค่าตอบแทน การโอนที่ดินดังกล่าวจึงไม่ใช่การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร โจทก์จึงไม่จำต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021