เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่8214/2549 
นายเสรี จินตนาเสรี กับพวก โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (2), (6)

ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (2) บัญญัติว่า “ เงินได้เนื่องจากหน้าที่งานหรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ …” มาตรา 40 (6) บัญญัติว่า “ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย …” ตามบทกฎหมายดังกล่าว เห็นได้ว่า ประมวลรัษฎากรบัญญัติให้เงินได้จากวิชากฎหมายเป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระและเป็นเงินได้ประเภทหนึ่งต่างหากจากเงินได้ประเภทอื่น โจทก์ทั้งสองสำเร็จการศึกษาวิชากฎหมายได้ร่วมกันเป็นคณะบุคคลมีวัตถุประสงค์เป็นที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร เงินได้รายพิพาทเป็นเงินได้ที่โจทก์ทั้งสองได้รับมาจากการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย จึงเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (6) หามีบทกฎหมายบัญญัติว่าการประกอบวิชาชีพกฎหมายจะต้องว่าความหรือฟ้องคดีด้วยไม่ ทั้งไม่มีบทกฎหมายบัญญัติห้ามผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายรวมกันเป็นคณะบุคคลประกอบวิชาชีพกฎหมาย เงินได้ค่าที่ปรึกษากฎหมายของโจทก์ทั้งสองจึงเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (6) .

ศาลภาษีอากรกลาง/ย่อ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021