เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 6770/2549 
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น.จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ก) 54 70 76 ทวิ

โจทก์มีหน้าที่หักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่ายจากเงินที่จ่ายให้บริษัทนิชโช อีวาย ฮ่องกง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ในส่วนของเงินค่าดอกเบี้ยที่จ่ายจากประเทศไทย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่

โจทก์นำสืบข้อเท็จจริงเพียงลอยๆ โดยไม่ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิชโช อีวาย (ประเทศไทย)และบริษัทไทยซันร็อค จำกัด ได้กระทำการแนะนำ ประสานงานหรือเชื่อมโยง ให้โจทก์ซื้อขายเครื่องจักรผลิตน้ำตาลทรายจากบริษัทนิชโช อีวาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)โดยลงนามในสัญญาซื้อขายกับบริษัทนิชโช อีวาย ฮ่องกง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะเป็นผู้แทน อย่างใดด้วยวิธีการใด ซึ่งการติดต่อซื้อขายเครื่องจักรผลิตน้ำตาลทรายมีราคาสูงมาก น่าจะมีเอกสารแสดงให้เห็นถึงการติดต่อกันระหว่างโจทก์และห้างหุ้นส่วนจำกัดนิชโช อีวาย(ประเทศไทย) หรือบริษัทไทยซันร็อค จำกัด ก่อนทำสัญญาซื้อขาย แต่โจทก์ไม่มีเอกสารใดที่แสดงว่ามีการติดต่อประสานงานระหว่างกัน ส่วนหนังสือแจ้งยืนยันการชำระเงินเป็นโทรสารที่บริษัทนิชโช อีวาย ฮ่องกง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดนิชโช อีวาย (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่จำเลยหมายเรียกตรวจสอบโจทก์แล้ว จึงมีพิรุธ ไม่น่าเชื่อถือ พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมายังไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดนิชโช อีวาย(ประเทศไทย)และบริษัทไทยซันร็อค จำกัด เป็นผู้ทำการแทนหรือทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย ของบริษัทนิชโช อีวาย ฮ่องกง คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงยังไม่ถือว่าบริษัทนิชโช อีวาย ฮ่องกง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้หรือกำไรในประเทศไทย ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ

โจทก์โอนเงินไปต่างประเทศ เพื่อชำระต้นเงินและดอกเบี้ยค่าเครื่องจักร ให้แก่บริษัทนิชโช อีวาย ฮ่องกง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(4)(ก) ที่จ่ายจากประเทศไทย จึงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ประเทศไทยตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70 วรรคหนึ่ง โจทก์ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้ในประเทศไทยมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ นิติบุคคล ณ ที่จ่ายและนำส่ง เมื่อมิได้หักภาษีไว้ จึงต้องรับผิดร่วมกับ บริษัทนิชโช อีวาย ฮ่องกง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งประกอบ มาตรา 54 แห่งประมวลรัษฎากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021