เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่690/2550 
นางสาวศุภพัฒน ์หรือ ศุภลักษณ์ ทีปประสาน โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง การขายที่ดินภายใน 5 ปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 91/2 (6)

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ.2534 มาตรา 3

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 4814 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2531 และโฉนดเลขที่ 9537 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2531 ต่อมาโจทก์ขายที่ดิน โฉนดเลขที่ 4814 ในราคา 4,400,000 บาท โฉนดเลขที่ 9537 ในราคา 4,000,000 บาท เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2536 และต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2539 โจทก์ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 5054 ในราคา 22,000,000 บาท ซึ่งที่ดินทั้ง 3 แปลง เป็นที่นา ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง และไม่ได้รับเงินตามสัญญาซื้อขาย แต่เป็นการยืมชื่อเพื่อการแบ่งแยกโฉนดที่ดิน ต่อมามีการจดทะเบียนโอนที่ดินตามโฉนดทั้ง 3 แปลง โดยโจทก์ได้คืนมาบางส่วน เจ้าพนักงานประเมินจึงประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แต่คณะกรรมการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ จึงฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานฯ

การที่จำเลยให้การว่า การขายที่ดินทั้ง 3 แปลง ของโจทก์ ได้กระทำภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 3(6) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร แต่โดยที่การขายอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นทางการค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ดังกล่าว มี 6 อนุมาตรา แต่ละอนุมาตรา มีความชัดเจนอยู่ในตัวแล้วว่า เป็นหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งการขายที่ดินที่ผู้นั้นใช้ในการเกษตรกรรมเป็นการขายที่ดินที่ผู้ขายมีไว้ประกอบกิจการนั้นเอง ไม่ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร การตีความกรณีการขายที่ดินที่ผู้นั้นใช้ในเกษตรกรรมซึ่งไม่ถือเป็นการขายที่เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 3(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว แต่หากขายไปภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งที่ดินจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนั้น ย่อมเป็นการแปลขยายความ ตามมาตรา 3 (6) ให้การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ถือเป็นการขายที่เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 3 (5) กลายมาเป็นการขายที่เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 3(6) อีก ทั้งตามมาตรา 3(6) บัญญัติไว้เพื่อการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 3(1) ถึง (5) ที่ได้กระทำภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร ก็ยังมีข้อยกเว้นอีกหลายกรณีด้วย แสดงว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้ที่ดินมามิได้ถือเป็นการขายอันเป็นทางค้าหรือหากำไรเสมอไป การประเมินของเจ้าพนักงานฯ จึงไม่ชอบให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานฯ

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021