เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ป. 27/2535

เรื่อง  การเสนอหรือแสดงราคาค่าบริการในราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

 

---------------------------------------------

 

                เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ประกอบกิจการให้บริการในลักษณะกิจการภัตตาคาร จะเสนอหรือแสดงราคาค่าบริการในราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว ตามมาตรา 82/4 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากรกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ประกอบกิจการให้บริการในลักษณะกิจการภัตตาคารรายใด ได้เสนอหรือแสดงราคาค่าบริการอันได้แก่ ค่าอาหาร หรือค่าบริการอื่น โดยไม่ได้ระบุไว้ในรายการอาหารให้เห็นชัดแจ้งว่า เป็นราคาค่าบริการที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว กรณีดังกล่าวให้ถือว่าค่าบริการตามรายการอาหารนั้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

                        คำว่า “กิจการภัตตาคาร” หมายความว่า กิจการขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ไม่ว่าชนิดใดรวมทั้งกิจการรับจ้างปรุงอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ไม่ว่าในหรือนอกสถานที่ ซึ่งจัดไว้ให้ประชาชนเข้าไปบริโภคได้

 

                ข้อ 2  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2535

 

บัณฑิต บุณยะปานะ

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022