เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ป. 6/2528

เรื่อง  การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายกรณีการจ่ายเงินค่าโฆษณา

 

---------------------------------------------

 

                เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินได้ค่าโฆษณา ตามข้อ 4(1) แห่งคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2528 กรมสรรพากรจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

 

                “ข้อ 1  กรณีที่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นจ่ายเงินให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นค่าโฆษณา ไม่ว่าผู้นั้นจะทำเองหรือให้ผู้อื่นทำให้ กรณีดังกล่าว ให้ผู้จ่ายเงินคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งในอัตราร้อยละ 2.0 ของยอดเงินที่จ่ายนั้น เว้นแต่ค่าสื่อโฆษณาที่ผู้รับเงินในฐานะเป็นนายหน้า หรือตัวแทนได้จ่ายแทนผู้จ่ายเงินไปตามจำนวนเงินที่จ่ายเงิน ผู้จ่ายเงินไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

                ข้อ 2  กรณีผู้รับเงินตามข้อ 1 จ่ายเงินให้แก่สื่อโฆษณา เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ ทั้งนี้ เฉพาะที่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีดังกล่าวให้ผู้จ่ายเงินคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งในอัตราร้อยละ 2.0 ของยอดเงินที่จ่ายนั้น”

(แก้ไขโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.19/2530 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2530 เป็นต้นไป)

 

สั่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528

 

วิทย์ ตันตยกุล

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022