เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4179/2550 
นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง เหตุควรงดหรือลดเบี้ยปรับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 91/21 (6) , 89 วรรคสอง

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่า มีเหตุควรงดหรือลดเบี้ยปรับแก่โจทก์หรือไม่

ขณะที่เจ้าพนักงานส่งหนังสือเชิญพบถึงโจทก์ที่บ้านเลขที่ 192 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒนสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โจทก์ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวโดยมิได้แจ้งย้าย ไปอยู่ที่อื่น อีกทั้งในบริเวณเดียวกันยังมีบ้านเลขที่ 191 ของมารดาโจทก์อยู่ด้วย จึงเชื่อว่าเอกสารที่ส่งถึงโจทก์ ในขณะที่โจทก์ไม่อยู่บ้าน อย่างน้อยมารดาโจทก์ต้องรับไว้แทนและมารดาของโจทก์ย่อมต้องแจ้งให้โจทก์ได้ทราบ โดยเฉพาะเอกสารสำคัญของทางราชการ เช่น หนังสือเชิญพบของเจ้าพนักงานของจำเลย ซึ่งเกี่ยวกับความรับผิดในทางภาษีอากรของโจทก์ ยิ่งน่าเชื่อว่ามารดาของโจทก์ต้องแจ้งให้โจทก์ทราบถึงเอกสารดังกล่าว เพราะมารดาของโจทก์ย่อมต้องมีที่อยู่ของโจทก์ที่สามารถติดต่อโจทก์ได้ อีกทั้งการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันเป็นไปโดยสะดวกและทั่วถึง การที่โจทก์ทราบถึงหนังสือเชิญพบของเจ้าพนักงานของจำเลยแล้วแต่ไม่นำพา แสดงถึงเจตนาไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการเสียภาษีอากร จึงไม่มีเหตุผลที่จะงดหรือลดเบี้ยปรับให้แก่ตามที่อุทธรณ์

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021