เมนูปิด

พระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 468)

พ.ศ. 2550

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550

เป็นปีที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน

----------------------------------

 

 

                                 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

 

                                 โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มบางกรณี

 

 

                                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรง

 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

 

 

                                 มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 468) พ.ศ. 2550”

 

 

 

                                 มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

 

                                 มาตรา 3 ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด 4 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่

 

                                                 (1) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ อันเนื่องมาจากการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้กระทำก่อนหรือตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

 

                                                 (2) ผู้ประกอบการ สำหรับการบริจาคสินค้าหรือการให้บริการแก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อันเนื่องมาจากการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 โดยไม่มีประโยชน์หรือค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้กระทำก่อนหรือตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

 

 

 

                                 มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

 

นายกรัฐมนตรี

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดหารายได้สำหรับใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวและเป็นการจูงใจให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนด้านทรัพย์สินและการบริการ สมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ อันเนื่องมาจากการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 และยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการเฉพาะการบริจาคสินค้าหรือการให้บริการแก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อันเนื่องมาจากการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 โดยไม่มีประโยชน์หรือค่าตอบแทน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 124 ตอนที่ 89 ก วันที่ 10 ธันวาคม 2550)

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022