เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่10306/2550  
กรมสรรพากรโจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดทุ่งกุลาอินดัสตรี กับพวก

จำเลย
เรื่อง ค้ำประกันการผ่อนชำระ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 688 689 691

จำเลยที่ 1 เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 และ 2 จึงต้องร่วมกันหรือแทนกันในการชำระ ค่าภาษีอากรให้กรมสรรพากรผู้เป็นโจทก์ จำเลยที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกัน ซึ่งให้สัญญาไว้ว่า ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าภาษีอากร จำเลยที่ 3 จะนำเงินมาชำระให้แก่โจทก์ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง โดยจำเลยที่ 3 จะนำเงินมาชำระให้แทนจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ขอผ่อนชำระภาษีอากรโดยมิต้องเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ต้องชำระก่อน ข้อสัญญาดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันสละสิทธิที่จะขอให้เรียกจำเลยที่ 1 ผู้เป็นลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน และสละสิทธิที่จะให้โจทก์บังคับการชำระหนี้เอา จากทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ก่อนตามมาตรา 688 และมาตรา 689 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ อันมีผลทำให้โจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 หรือที่ 3 คนใดคนหนึ่งชำระหนี้สิ้นเชิง โดยจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ยังคงต้องรับผิดต่อโจทก์จนกว่าโจทก์จะได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้นเชิง จำเลยที่ 3 จึงต้อง ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 อย่างลูกหนี้ร่วมตามมาตรา 691 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ .

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021