เมนูปิด
พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 477)
พ.ศ.2551
-------------------------------------
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน
                              พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
                             โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นำเข้ามาเพื่อมอบให้แก่ส่วนราชการตามโครงการเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
                            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
                            มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 477) พ.ศ. 2551"
                            มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
                            มาตรา 3ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมนำเข้ามาเพื่อมอบให้แก่ส่วนราชการตามโครงการเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป
การนำเข้าตามวรรคหนึ่ง ต้องมีหนังสือรับรองจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายว่านำมาใช้ตามโครงการเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
                            มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตรมพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารมอนทรีออลภายใต้อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยการป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซน เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 และให้สัตยาบันการเข้าเป็นภาคีสมาชิก เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 โดยได้รับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากกองทุนพหุภาคีที่จัดตั้งตามพิธีสารดังกล่าวสำหรับการปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ซึ่งมีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อมอบให้แก่ส่วนราชการตามโครงการเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการนี้ สมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 125 ตอนที่ 96 ก วันที่ 23 สิงหาคม 2551)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022