เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่10316/2550 
บริษัทโอลิมา จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร กับพวกรวม 7 คน

จำเลย
เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม : ผู้ประกอบการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 77/1 (17) (18), 82/3, 82/4

ประมวลรัษฎากร มาตรา 82/3 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ ภายใต้บังคับมาตรา 82/7 มาตรา 82/8 และมาตรา 82/16 ให้ผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี ” แม้บทบัญญัตินี้จะใช้คำว่า “ ผู้ประกอบการ ” มิได้ใช้คำว่า “ ผู้ประกอบการจดทะเบียน ” แต่เมื่อภาษีขายหมายถึง ภาษีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริหารตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 77/1 (17) และมาตรา 82/4 วรรคสาม และภาษีซื้อหมายถึงภาษีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่นเรียกเก็บตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 77/1 (18) และมาตรา 82/4 วรรคสี่ คำว่า “ ผู้ประกอบการ ” ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 82/3 วรรคหนึ่ง จึงหมายถึงผู้ประกอบการจดทะเบียน ผู้ประกอบการที่มิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจึงไม่อาจเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี เมื่อโจทก์จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มวันที่ 10 ตุลาคม 2545 โจทก์จึงไม่มีสิทธินำภาษีซื้อที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนภาษีมีนาคมถึงเดือนภาษีกันยายน 2545 ก่อนที่โจทก์จะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม.

ศาลภาษีอากรกลางย่อ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021