เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2536/2550 
นายประยงค์ เพิ่มทองชูชัยโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง คณะบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 77/1, 91/1, 91/2 (6)

เดิมโจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดิน 2 แปลง จากบริษัทหรรษาการโยธา จำกัด ในโครงการ “ หมู่บ้านหรรษา ” และทำสัญญาว่าจ้างบริษัทหรรษาการโยธา จำกัด ก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น บนที่ดินแต่ละแปลงดังกล่าว โดยโจทก์เป็นผู้ขออนุญาตก่อสร้างและขอเลขหมายประจำทาง หลังจากสร้างบ้านเสร็จ โจทก์ได้เข้าถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงแรกจำนวน 2 ส่วน ใน 102.2 ส่วน และในที่ดินแปลงที่สองจำนวน 2 ส่วน ใน 69.3 ส่วน และในวันเดียวกันได้มีการโอนที่ดินทั้งสองแปลงพร้อมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ให้แก่บุตรโจทก์ทั้งสองคน เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่โจทก์ประสงค์จะซื้อที่ดินทั้งสองแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่บุตรของโจทก์ การที่โจทก์มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมเพียง 2 ตารางวา ในที่ดินแต่ละแปลงร่วมกับ นาย ส. และนางสาว อ. และต่อมาในวันเดียวกันได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่บุตรของโจทก์ในทันที ย่อมไม่อาจถือได้ว่าโจทก์ร่วมกับนาย ส. และนางสาว อ. ดำเนินการในรูปของคณะบุคคลเพื่อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร โจทก์จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะในฐานะบุคคลในคณะบุคคล.

ศาลภาษีอากรกลางย่อ

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021