เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่8443/2550 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญศิลป์เฟอร์นิเจอร์ โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง ภาษีซื้อต้องห้าม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 89 (4) (7)

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากโจทก์ตามยอด ซื้อเฉพาะที่ปรากฏในรายงานภาษีซื้อของโจทก์ โดยมิได้พิจารณายอดซื้อตามใบกำกับภาษีที่ สำนักงานบัญชีที่โจทก์มอบหมายให้ทำบัญชีส่งมอบเพิ่มเติมซึ่งเป็นส่วนที่สำนักงานบัญชีและเจ้าพนักงานของจำเลยร่วมกันทุจริต ซึ่งแม้ไม่รวมส่วนที่สำนักงานบัญชีและเจ้าพนักงานของจำเลยร่วมกันทุจริตก็ยังปรากฏว่ามีภาษีซื้อต้องห้าม โจทก์จึงต้องรับผิดชำระภาษีและเบี้ยปรับตามมาตรา 89(4) และมาตรา 89(7) แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนที่โจทก์อ้างว่า ไม่เคยติดต่อซื้อขายสินค้ากับผู้ประกอบการจำนวน 5 ราย แต่ปรากฏว่ามีรายชื่อของผู้ประกอบการทั้ง 5 ราย ในรายงานภาษีซื้อของโจทก์ โดยโจทก์ไม่สามารถนำหลักฐานมาพิสูจน์สนับสนุนข้อโต้แย้งของตนได้ โจทก์จึงต้องรับผิดชำระภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีใช้ใบกำกับภาษีปลอมเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในรายงานภาษีซื้อของโจทก์

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021