เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1308/2551 
นางสุลาวัลย์ พฤกษะริตานนท์ โจทก์
กรมสรรพากร ที่ 1 จำเลย
นายศุภวัฒน์ (ที่ถูกศุภรัตน์ ) ควัฒน์กุล ที่ 2  
เรื่อง การส่งหนังสือแจ้งการประเมิน กรณีเปลี่ยนบ้านเลขที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 8

โจทก์ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 3(6) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ.2534 ประกอบมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ เจ้าพนักงานประเมินส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะไปยังภูมิลำเนาของโจทก์โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ บ้านเลขที่ 42 หมู่ 4 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ แต่ไม่มีผู้รับ จึงส่งหนังสือแจ้งการประเมินโดยวิธีปิดหนังสือแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะเลขที่ 5110011/6/100108-100109 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2545 และเลขที่ 5110011/6/100350 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2545 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2545 ณ บ้านเลขที่ 42 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งบ้านเลขที่ดังกล่าวโอนเปลี่ยนเป็นบ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2533 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม 2533 ดังนั้น การปิดหมาย ณ บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จึงเป็นการปิดหมายหนังสือแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะที่บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ แม้โจทก์แจ้งย้ายชื่อเข้ามาในบ้านเลขที่ดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2543 และแจ้งย้ายออกเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2545 และย้ายเข้าบ้านเลขที่ 54 ซอยพหลโยธิน 41 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 เห็นได้ว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2545 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2546 โจทก์ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ใด ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานประเมินส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งเดิมเป็นบ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ แต่ปัจจุบันเป็นบ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นบ้านที่โจทก์มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรเป็นครั้งสุดท้าย จึงชอบด้วยมาตรา 8 วรรคสองแห่งประมวลรัษฎากร แล้ว เมื่อโจทก์ไม่อุทธรณ์การประเมิน หนี้ค่าภาษีอากรจึงยุติตามหนังสือแจ้งการประเมิน การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินจึงชอบแล้ว

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-02-2021