เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 50)
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
--------------------------------------------

                     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศยกเลิกและแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

                     ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 6) เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2522

                     ข้อ 2 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากร
                             (1) สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการคลัง
                             (2) สังกัดสำนักนโยบายการคลังและสำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง

                     ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

                     (ร.จ. ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 72 ง วันที่ 20 พฤษภาคม 2552)

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014