เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง การเปิดบริการรับแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีอากรสำหรับการขายสินค้าชายแดนระหว่าง ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ณ อาคารกองอำนวยการตลาดโรงเกลือ
----------------------------------------

                  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีอากร สำหรับการขายสินค้าชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารกองอำนวยการตลาดโรงเกลือ เลขที่ 350 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กรมสรรพากรจึงเปิดบริการรับแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีอากร ได้อีกแห่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552

อัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์
(นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์)
รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีฯ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 23-12-2009