เมนูปิด

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ �498)�
พ.ศ. �2553
------------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช� ป.ร.
ให้ไว้� ณ� วันที่� 1� มิถุนายน� พ.ศ. �2553
เป็นปีที่� 65� ในรัชกาลปัจจุบัน

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������                                                                                    

                                          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินบางกรณี

                                          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) แห่งประมวลรัษฎากร �ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา �29 �ประกอบกับมาตรา �33 �และมาตรา �41 �ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                                          มาตรา�� 1��� พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า �“พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร� ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร �(ฉบับที่ �498) �พ.ศ. �2553”�����
                                          มาตรา�� 2�� พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                          มาตรา�� 3�� ให้ยกเลิกความในมาตรา �4 �แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร �ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร� (ฉบับที่ �428) �พ.ศ. �2548� และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                                          “มาตรา� 4�ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน �2 �และส่วน �3 �หมวด �3 �ในลักษณะ �2 �แห่งประมวลรัษฎากร �สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ �กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม �กองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก �หรือกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี� เมื่อวันที่� 16� กุมภาพันธ์� พ.ศ.� 2542� ดังต่อไปนี้
                                                            (1) สำหรับบุคคลธรรมดา �ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนตามมาตรา� 47(1)(2)(3)(4)(5)� หรือ� (6)� แห่งประมวลรัษฎากร� เท่าจำนวนเงินที่บริจาค �แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา �47(7)� แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว� ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนนั้น
                                                            (2) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล�ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เป็นจำนวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินเท่าที่บริจาค� แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะตามมาตรา �65� ตรี(3) �แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสองของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ”�����

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
      อภิสิทธิ์� เวชชาชีวะ
         นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:-� เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ �คือ �โดยที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร �ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร �(ฉบับที่ �428) �พ.ศ. �2548 �ได้กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินที่บริจาคให้แก่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.  2534  แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวถูกยกเลิกแล้ว โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  2550  ซึ่งได้บัญญัติให้ผู้บริจาคนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปหักลดหย่อน หรือยกเว้นภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด� ดังนั้น� สมควรแก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นรัษฎากรให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติฉบับใหม่� เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและช่วยเหลือคนพิการต่อไป �จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

����������������������� (ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา� เล่ม� 127� ตอนที่� 37� ก� วันที่� 9� มิถุนายน� 2553)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022