เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 5366/2552 
กรมสรรพากรโจทก์
บริษัทเอช.เค.เอส นิตติ้ง จำกัดจำเลย
เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม อำนาจฟ้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 77 88/4 88/5

แม้ภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นภาษีอากรประเมินตามมาตรา 77 แห่งประมวลรัษฎากร แต่การที่โจทก์มีหนังสือขอให้จำเลยคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จำเลยใช้สิทธิขอคืนและได้รับไปก่อนการตรวจปฏิบัติการเพื่อคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเสร็จสิ้นไม่ใช่การประเมินให้จำเลยเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจึงไม่จำต้องออกหมายเรียกและมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มไปยังจำเลย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

/ศาลฎีกาย่อ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-02-2021