เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการจ่ายเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ตามพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 509) พ.ศ. 2553
-----------------------------------------------------

                             ด้วยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 509) พ.ศ. 2553 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 76 ก ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้ มาตรา 2 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 509) พ.ศ. 2553 บัญญัติให้พระราชกฤษฎีกานี้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2553 จึงเป็นเหตุสุดวิสัยที่ผู้จ่ายเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ตามมาตรา 5 อัฎฐ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ซึ่งมีหน้าที่ต้องหักภาษีและนำส่งตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร โดยยื่นแบบแสดงรายการภายในเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินนั้น (เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2553) ไม่สามารถนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลาได้
                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี สำหรับกรณีดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 19-08-2014