เมนูปิด

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 535)
พ.ศ. 2555
------------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เป็นปีที่ 67 ในรัชกาลปัจจุบัน


                       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
                       โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค บางกรณี
                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                       มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 535) พ.ศ. 2555”

                       มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                       มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 11/10 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 508) พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
                       “มาตรา 11/10 ในกรณีที่ปรากฏว่า สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคขาดคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา 11/6 หรือมาตรา 11/7 ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้สิทธิที่จะได้รับการลดอัตรา และยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 11/2 มาตรา 11/3 หรือมาตรา 11/4 สิ้นสุดลง ทั้งนี้ นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรก เว้นแต่กรณีขาดคุณสมบัติตามมาตรา 11/6 (3) หรือ (5) หรือมาตรา 11/7 (1) ให้สิทธิดังกล่าวเป็นอันระงับเฉพาะในรอบระยะเวลาบัญชีที่สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคขาดคุณสมบัติเท่านั้น
ในกรณีที่สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคได้แจ้งเลิกการเป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคภายในห้ารอบระยะเวลาบัญชีนับแต่วันที่มีการจดแจ้งการเป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคตามมาตรา 11/6 (6) ให้สิทธิที่จะได้รับการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 11/2 มาตรา 11/3 หรือมาตรา 11/4 สิ้นสุดลง ทั้งนี้ นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรก”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
       ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
         นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 กำหนดให้สิทธิที่จะได้รับการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคสิ้นสุดลง หากสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้โดยกำหนดให้สิ้นสุดลงตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกไม่ว่าการขาดคุณสมบัตินั้นจะเป็นกรณีใดหรือเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคในประเทศไทย สมควรปรับปรุงเงื่อนไขดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและจูงใจให้มีการลงทุนของบริษัทโดยการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสมควรกำหนดเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีเมื่อมีการแจ้งการเลิกเป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

                       (ร.จ. ฉบับราชกฤษฎีกา เล่ม 129 ตอนที่ 17 ก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022