เมนูปิด

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 290 (พ.ศ. 2555)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
---------------

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
                  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (85) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
                  “(85) เงินได้จากการขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีการซื้อขายผ่านระบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการซื้อขายกับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ไม่รวมถึงเงินได้จากการขายหลักทรัพย์ที่เป็นตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หรือหุ้นกู้”

ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สมควรกำหนดให้เงินได้จากการขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีการซื้อขายผ่านระบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการซื้อขายกับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน ลดต้นทุนการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ และทำให้การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทำให้เกิดความเท่าเทียมกันทางภาษีระหว่างการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับการขายหลักทรัพย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน อันเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทยในภาพรวมภายใต้กรอบแผนพัฒนาตลาดทุนไทย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

                  (ร.จ.ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 129 ตอนที่ 59 ก วันที่ 6 กรกฎาคม 2555)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022