เมนูปิด

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 539)
พ.ศ. 2555

--------------------------
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
เป็นปีที่ 67 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

                      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
                      โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม บางกรณี
                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

                      มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 539) พ.ศ. 2555”

                      มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

                      มาตรา 3 ให้ยกเลิก (1) ของมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 408) พ.ศ. 2545

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
       ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
         นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่การประกอบกิจการขายบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่เป็นองค์การของรัฐบาล โดยผู้ขายที่มิใช่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่ผลิตสินค้าดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 อันมีผลทำให้การขายบุหรี่ในกรณีดังกล่าวมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าหรือแตกต่างจากการขายสินค้าบุหรี่ที่คล้ายกันที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่เพื่อให้มีการดำเนินการตามพันธกรณีแห่งความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและการค้า สมควรยกเลิกการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการขายบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่เป็นองค์การของรัฐบาล เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันกับผู้ประกอบกิจการขายบุหรี่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

                      (ร.จ.ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 129 ตอนที่ 74 ก วันที่ 8 สิงหาคม 2555)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022