เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. 208/2556
เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

                                เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียอากร และให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 83 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

                                ข้อ 1 ให้ส่วนบริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยาน ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากร สำหรับผู้เสียภาษีอากรที่เป็น บุคคลธรรมดา ซึ่งมีเงินได้พึงประเมินจากการขายเพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอลนิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทำขึ้นใหม่ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และต้องนำเงินได้พึงประเมินจากการขายอัญมณีดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 48 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร และกรณีผู้นำเข้าหรือผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา สำหรับการนำเข้ามา เพื่อขายหรือการขายเพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุกและอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าว หรือที่ทำขึ้นใหม่ ซึ่งผู้นำเข้าอัญมณีมาเพื่อขายหรือการขายอัญมณีดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
                                          (1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
                                          (2) ท่าอากาศยานดอนเมือง
                                          (3) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
                                          (4) ท่าอากาศยานภูเก็ต
                                          (5) ท่าอากาศยานกระบี่
                                          (6) ท่าอากาศยานสมุย
                                          (7) ท่าอากาศยานหาดใหญ่
                                          (8) ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
                                          (9) ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
                                          (10) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 264/2559 ใช้บังคับสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559)

                                ข้อ 2 ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว กรมสรรพากรออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ขึ้นไป เป็น “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

                                ข้อ 3 การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” ตามข้อ 2 ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

                                ข้อ 4 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 27-12-2016