เมนูปิด

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 299 (พ.ศ. 2556)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
--------------------------------

                                           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                                           ข้อ 1 กำหนดให้เงินได้ดังต่อไปนี้เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง รวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
                                           (1) เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของ ส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุง อัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
                                           (2) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เมื่อออกจากราชการตาม (1)

                                           ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 272 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งกำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินช่วยเหลือข้าราชการผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ข้าราชการดังกล่าวซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เมื่อออกจากราชการตามมาตรการดังกล่าว ได้สิ้นผลการใช้บังคับลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ทำให้ผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการนี้แต่ได้รับเงินช่วยเหลือหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกับผู้มีเงินได้จากการออกจากราชการในมาตรการเดียวกันที่ได้รับเงินช่วยเหลือก่อนหรือภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เพื่อให้ผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไป สมควรกำหนดให้เงินได้ทั้งสองประเภทดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกาฯ เล่ม 130 ตอนที่ 80 ก วันที่ 12 กันยายน 2556)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022