เมนูปิด

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 568)
พ.ศ. 2556
------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556
เป็นปีที่ 68 ในรัชกาลปัจจุบัน

                   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
                   โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม บางกรณี
                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                   มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 568) พ.ศ. 2556”

                   มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                   มาตรา 3 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 2 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (7) และ (8) ที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ สำหรับการจัดทำอาหารเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ เฉพาะเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

                   มาตรา 4 ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด 4 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สำหรับการให้บริการจัดทำอาหารแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ เฉพาะการให้บริการที่กระทำตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

                   มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
      ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
        นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากเหตุอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยส่งผลให้มีผู้ประสบอุทกภัยที่ต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารในแต่ละพื้นที่เป็นจำนวนมาก รัฐจึงได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยการออกค่าใช้จ่ายให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการจัดทำอาหารหรือการให้บริการจัดทำอาหารให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แต่โดยที่เงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับและการให้บริการในกรณีดังกล่าวอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม และเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้อื่นอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ สมควรยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐในการจัดทำและการให้บริการจัดทำอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

                   (ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 130 ตอนที่ 97 ก วันที่ 25 ตุลาคม 2556)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022