เมนูปิด

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 565)
พ.ศ. 2556

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
เป็นปีที่ 68 ในรัชกาลปัจจุบัน
------------------------

                         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้กิจการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เฉพาะการให้กู้ยืมเงินจากเงินกองกลางและการให้กู้ยืมเงินเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
                         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 91/3 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                         มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 565) พ.ศ. 2556”

                         มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                         มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (31) ของมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 240) พ.ศ. 2534
                         “(31) กิจการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เฉพาะการให้กู้ยืมเงินจากเงินกองกลาง และการให้กู้ยืมเงินเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง ตามที่ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
       ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
         นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่การให้กู้ยืมเงินจากเงินกองกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือการให้กู้ยืมเงินเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกู้เงินเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2545 เป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ อันเป็นกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการในกิจการดังกล่าว ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อันเป็นการบรรเทาภาระในการดำรงชีพและการสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สมควรกำหนดให้กิจการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเฉพาะกรณีดังกล่าวเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

                         (ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 130 ตอนที่ 63 ก วันที่ 17 กรกฎาคม 2556)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022