เมนูปิด
Untitled Document

คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป. 147/2557
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบกำกับภาษี
ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
-----------------------------

                                  เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจหรือแนะนำผู้ประกอบการจดทะเบียนปฏิบัติ สำหรับกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

                                  ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 1 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.46/2537 เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.60/2539 เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2539 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
                                          “(3) การแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบกำกับภาษีพร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ออกใบกำกับภาษีกำกับการแก้ไข หรือประทับตรายางเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ถูกต้องเพิ่มเติม ทั้งนี้ เฉพาะใบกำกับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่กรมสรรพากรได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้ใหม่”

                                  ข้อ 2 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

สุทธิชัย สังขมณี
(นายสุทธิชัย สังขมณี)
อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 21-08-2014