เมนูปิด
Untitled Document

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 579)
พ.ศ. 2557
--------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน

               พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

               โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยให้แก่สภากาชาดไทย

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557 และมาตรา 3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                   มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 579) พ.ศ. 2557”

                   มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                   มาตรา 3 ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยให้แก่สภากาชาดไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
                   การนำเข้าตามวรรคหนึ่ง ต้องมีหนังสือรับรองจากเลขาธิการสภากาชาดไทยว่านำมาใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

                   มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
          นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่มีคุณภาพและราคาถูก ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีโอกาสรับการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นไปโดยทั่วถึง เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว สมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักร เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

                   (ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 131 ตอนที่ 77 ก วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557)


 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022