เมนูปิด
Untitled Document

คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. 236/2558
เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
-------------------------------

                                  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามประมวลรัษฎากรบางกรณีเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 และมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์สั่งและปฏิบัติราชการแทนดังต่อไปนี้

                                  ข้อ 1 พิจารณาคำร้องขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และการนำส่งภาษีที่ได้ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งกรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ และกรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และการนำส่งภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
                                  ข้อ 2 ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
                                  ข้อ 3 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในคำสั่งนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 29-01-2015