เมนูปิด
Untitled Document

คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. 238/2558
เรื่อง มอบอำนาจให้ออกหมายเรียก เอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ค้างภาษีอากร
-------------------------------

                                  เพื่อให้การออกหมายเรียก เอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ค้างภาษีอากร ตามมาตรา 12 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 2 และมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

                                  ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.230/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ออกหมายเรียก เอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ค้างภาษีอากร ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
                                  ข้อ 2 มอบอำนาจให้รองอธิบดี ที่กำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรในเรื่องราชการของสำนักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี เป็นผู้มีอำนาจออกหมายเรียก เอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ค้างภาษีอากรแทนอธิบดีกรมสรรพากร
                                  ข้อ 3 ในกรณีที่รองอธิบดีตามข้อ 2 ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือพ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ มอบอำนาจให้รองอธิบดีตามลำดับที่กำหนดไว้ในคำสั่งกรมสรรพากร เรื่อง การมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น เป็นผู้มีอำนาจออกหมายเรียก เอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ค้างภาษีอากรแทนอธิบดีกรมสรรพากร
                                  ข้อ 4 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในคำสั่งนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022