เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2078/2548 
นายพิชิต เสงี่ยมวิบูลโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง งดหรือลดเบี้ยปรับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 91/2(6) มาตรา 91/8 มาตรา 89 มาตรา 30
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ.2539
พฤติการณ์ของโจทก์ผู้ซึ่งเป็นทนายความที่ไม่ยอมไปพบเจ้าพนักงานของจำเลยเมื่อได้รับหนังสือเชิญพบและหนังสือแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่กลับนำหนังสือดังกล่าวไปคืนที่ทำการไปรษณีย์ถึงสองครั้ง ดังนี้ ย่อมเห็นได้ว่า โจทก์มิได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการเสียภาษีของเจ้าพนักงานของรัฐด้วยดี แม้ต่อมาโจทก์ได้ไปพบเจ้าพนักงานของจำเลยและได้ให้ความร่วมมือด้วยดีตามคำเบิกความของนางสาว ม. เจ้าพนักงานของจำเลยตอบทนายโจทก์ถามค้าน ก็เป็นการกระทำภายหลังจากที่เจ้าพนักงานของจำเลยได้ทำการปิดหนังสือแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว การกระทำของโจทก์เช่นนี้จึงยังไม่มีเหตุสมควรงดหรือลดเบี้ยปรับให้มากกว่าที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ลดเบี้ยปรับลงคงเรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมาย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021