เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่8087/2551 
นายลิขิต ปาทาน ที่ 1โจทก์
นายสมศักดิ์ สุขะวัฒนาการ ที่ 2 
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 77/1 (6) , (17), (18) มาตรา 77/2 มาตรา 82/4 วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ และมาตรา 85/1
ตามมาตรา 77/1 (17) และ (18) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีที่จะถือเป็นภาษีขายและภาษีซื้อได้ต้องเป็นเรื่องของผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเท่านั้น กล่าวคือ “ภาษีขาย” ต้องเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามมาตรา 82/4 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ส่วน “ภาษีซื้อ” ต้องเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่นเรียกเก็บตามมาตรา 82/4 วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร ฉะนั้น ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้นจึงจะใช้วิธีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ หากภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อให้ชำระภาษีเท่ากับส่วนที่ต่างนั้น แต่หากภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายให้เป็นเครดิตภาษีและให้ผู้ประกอบการนั้นมีสิทธิได้รับคืนภาษีหรือนำไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร แต่กรณีของคณะบุคคลโจทก์ทั้งสองแม้เป็นผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 และอยู่ในบังคับต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85/1 แห่งประมวลรัษฎากรก็ตาม แต่เมื่อไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคณะบุคคลโจทก์ทั้งสองจึงไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามคำนิยามในมาตรา 77/1 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งไม่อาจใช้วิธีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อดังกล่าวได้ เพราะคณะบุคคลโจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการที่จะถือเป็นภาษีขายของคณะบุคคลโจทก์ทั้งสอง และไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่นเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะถือเป็นภาษีซื้อของคณะบุคคลโจทก์ทั้งสองตามมาตรา 82/4 วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร ้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-02-2021