เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1426/2552 
บริษัท ควิกพีซี เน็ตเวิร์ค จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร ที่ 1 กับพวกรวม 4 คนจำเลย
เรื่อง การลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 89 (7)
ตามมาตรา 89 (7) แห่งประมวลรัษฎากร มีหลักการสำคัญว่า ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเสียเบี้ยปรับในกรณีนำใบกำกับภาษีปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ในการคำนวณภาษี โดยให้เสียเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษีนั้น เหตุที่โจทก์ต้องเสียเบี้ยปรับเพราะนำใบกำกับภาษีซึ่งออกโดยบริษัท ค. มาใช้ในการคำนวณภาษี พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่า บริษัท ค. มีการประกอบกิจการจริงและขายสินค้าให้โจทก์จริง ที่โจทก์นำสืบถึงการชำระราคาสินค้านั้น ผู้รับเงินตามเช็คที่โจทก์อ้างว่าได้สั่งจ่ายเป็นค่ากระดาษได้นำเงินมาคืนให้โจทก์ แล้วให้พนักงานของโจทก์เป็นหนี้แทน ย่อมเป็นการผิดปกติวิสัยของผู้ประกอบการค้า ทำให้เชื่อได้ว่า ไม่มีการชำระค่าสินค้ากันจริงดังที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยมาแล้ว แต่เป็นการกระทำเพื่อให้ปรากฏหลักฐานไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ว่า โจทก์ได้ซื้อกระดาษจากบริษัทดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าโจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร มิใช่เกิดจากข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนเพราะความเข้าใจผิดโดยสุจริตว่ามีอำนาจทำได้ อีกทั้งการที่โจทก์นำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ไม่มีการซื้อขายกันจริงมาใช้ในการเฉลี่ยภาษีและขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการทำลายระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม อันเป็นการทำลายระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติ แม้โจทก์จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภาษีด้วยดีตลอดมา แต่ก็ไม่มีเหตุสมควรที่โจทก์จะได้รับการพิจารณาลดเบี้ยปรับ

ปรับปรุงล่าสุด: 13-02-2021