เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่13848/2553 
บริษัท พัฒนาแลนด์เคหะ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง ภาษีอากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 65 วรรคหนึ่ง มาตรา 67 ตรี มาตรา 91/1(1)
โจทก์ประกอบกิจการซื้อขาย จัดสรรที่ดินโดยแบ่งแยกเป็นแปลงย่อยเพื่อขาย ปลูกสร้างคอนโดมิเนียมอาคารชุดเพื่อขาย มาตรา 65 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้รายได้ที่จะนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องเป็นรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาเวลาบัญชี และมาตรา 91/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้รายรับที่จะนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องเป็นรายรับได้หรือพึงได้รับ ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ เจ้าพนักงานประเมิน มีอำนาจประเมินให้เป็นไปตามราคาในวันที่โอน คือวันที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เป็นราคาซื้อขายห้องชุดจริง ส่วนราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาให้สูงขึ้นตามสัญญาซื้อขายในวันที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายจึงไม่ได้เป็นราคาที่ซื้อขายกันอีกต่อไป การที่เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ใช้ราคาตามสัญญาซื้อขายในวันที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เป็นราคาตลาดแล้วนำมาคำนวณเป็นรายรับของโจทก์ในการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะถือเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย
เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ราคาซื้อขายห้องชุดตามสัญญาซื้อขายในวันที่ที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เป็นราคาซื้อขายและเป็นราคาตลาด ราคาที่จะใช้ในการประมาณการกำไรสุทธิจึงต้องเป็นราคาดังกล่าว จะใช้ราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายไม่ได้ โจทก์จึงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2535 โดยไม่มีเหตุอันสมควรตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีมีเหตุงดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ศาลภาษีอากรกลางยังไม่ได้วินิจฉัย ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยโดยไม่ต้องย้อนสำนวนให้ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยก่อน เมื่อโจทก์ยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยลงรายได้และรายรับไม่ตรงกับความเป็นจริงถือว่า มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี ดังนั้น กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2535 และภาษีธุรกิจเฉพาะ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ลดเบี้ยปรับให้ คงเรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 และร้อยละ 40 ของเบี้ยปรับตามกฎหมายตามลำดับ และกรณีภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ลดเงินเพิ่มให้คงเรียกเก็บร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระเป็นคุณแก่โจทก์แล้ว กรณีไม่มีเหตุสมควรงดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มให้โจทก์นอกเหนือไปจากที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัย

ปรับปรุงล่าสุด: 13-02-2021