เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่6695/2553 
บริษัท ซุ่นโปห์เทเลคอม จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง ใบกำกับภาษีปลอม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 89 (7) วรรคสอง และมาตรา 82/5 (5)
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โดยให้เหตุผลว่า โจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ให้ปรากฏพยานหลักฐานว่า ได้มีการซื้อสินค้ากับบริษัท ก. และบริษัท ศ. จริง จึงถือว่าเป็นใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 89 (7) วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ต้องห้ามมิให้นำมาใช้ในการคำนวณภาษีตามมาตรา 82/5 (5) แห่งประมวลรัษฎากร การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว โจทก์ไม่เห็นพ้องด้วย การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินดังกล่าวไม่ชอบ โจทก์ได้นำใบกำกับภาษีจำนวน 27 ฉบับ ตามที่ประเมินภาษีดังกล่าวมาหักจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยโจทก์ซื้อสินค้ามาจากผู้ขายสินค้าและได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85 แห่งประมวลรัษฎากร โจทก์ได้ตรวจสอบหลักฐานของผู้ขายสินค้าแล้วเห็นว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้องแท้จริงและเป็นผู้ประกอบการจริง สินค้าที่โจทก์ซื้อก็เป็นสินค้าที่โจทก์ต้องนำมาใช้ในงานของโจทก์ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นว่า คำเบิกความของพยานโจทก์เกี่ยวกับการดำเนินการซื้อสินค้าเป็นพิรุธและผิดปกติทางการค้าอยู่มากและโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า บริษัท ก. และบริษัท ศ. ได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่โจทก์ได้รับใบกำกับภาษีมาและไม่สามารถพิสูจน์ถึงที่มาของสินค้าที่นำมาขายให้แก่โจทก์ได้ พยานหลักฐานของโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ และเห็นว่า พยานจำเลยเบิกความเป็นลำดับขั้นตอนมีเหตุผล และมีเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหลายหน่วยงานประกอบคำเบิกความ จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ ฟังได้ว่า ไม่มีการซื้อขายสินค้ากันจริงตามใบกำกับภาษีรายพิพาท จึงถือว่าใบกำกับภาษีรายพิพาทออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร และเป็นกรณีที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์จากใบกำกับภาษีรายพิพาทไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ออกใบกำกับภาษี จึงให้ถือว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอมตามมาตรา 89 (7) วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร โจทก์ไม่มีสิทธินำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีรายพิพาทไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/5 (5) แห่งประมวลรัษฎากร

ปรับปรุงล่าสุด: 13-02-2021