เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2254/2553 
นางฤดีพร จรูญธรรมศิริโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีของดเบี้ยปรับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 91/2 (6)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีของจำเลยมีหนังสือขอทราบรายละเอียดการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยชี้แจงโจทก์ว่า หากการขายอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ได้กระทำภายใน ๕ ปี นับแต่วันได้อสังหาริมทรัพย์มา โจทก์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปจากเดือนที่ขายอสังหาริมทรัพย์ให้โจทก์รีบติดต่อดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกับส่งสำเนาแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะและสำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีธุรกิจเฉพาะพร้อมด้วยหนังสือฉบับดังกล่าวให้เจ้าพนักงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ โดยเจ้าหน้าที่ฯ ส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับให้โจทก์ ๓ ครั้ง มีผู้ลงลายมือชื่อรับแทน ๒ ครั้ง ถือว่าโจทก์ได้รับหนังสือแล้ว แม้โจทก์มิได้ดำเนินการตามหนังสือที่เจ้าหน้าที่ฯ แจ้งให้ทราบ แต่หนังสือดังกล่าวมิใช่หนังสือขอเชิญพบหรือหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากรโดยให้โจทก์นำพยานหลักฐานอันควรแก่เรื่องไปแสดงตามหมายเรียกหรือหนังสือเชิญพบของเจ้าพนักงานประเมิน การที่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามหนังสือของเจ้าหน้าที่ฯ และไม่ติดต่อดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ เพื่อชำระภาษีธุรกิจเฉพาะให้ถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนมิได้นำส่งสำเนาแบบแสดงรายการและสำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีธุรกิจเฉพาะพร้อมด้วยสำเนาหนังสือนั้นให้เจ้าหน้าที่ฯ ภายใน ๓๐ วัน ยังฟังไม่ได้ว่า เป็นพฤติการณ์ที่โจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร และยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์มิได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภาษี เมื่อจำเลยแจ้งการประเมินแก่โจทก์และมีหนังสือเตือนให้โจทก์นำเงินภาษีอากรค้างไปชำระ โจทก์ก็ไปชำระเงินค่าภาษีและเมื่อพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว ไม่ปรากฏว่าโจทก์เคยซื้อหรือขายที่ดินมาก่อน และเจ้าพนักงานประเมินมิได้มีการออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากรโจทก์แต่อย่างใด โจทก์น่าจะไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร แต่อาจเกิดจากความไม่เข้าใจในข้อกฎหมาย ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้งดเบี้ยปรับทั้งหมดแก่โจทก์นั้น เหมาะสมแก่รูปคดีแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ศาลฎีกา/ย่อ

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-02-2021