เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่8312/2554 
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง การสละสิทธิ์ดอกเบี้ยที่อาจจะได้รับจากการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้รับมอบอำนาจย่อมผูกพัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 4 ทศ
แม้หนังสือมอบอำนาจจะเป็นแบบฟอร์มของจำเลย แต่ในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวระบุหมายเหตุว่า ข้อความใดเกี่ยวกับการมอบอำนาจ ถ้าไม่ต้องการใช้ให้ขีดฆ่าออกและผู้รับมอบอำนาจต้องลงลายมือชื่อกำกับข้อความที่ขีดฆ่านั้นด้วย การที่โจทก์ทำหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวโดยมีข้อความระบุว่า โจทก์มอบอำนาจให้นาง ส. ซึ่งเป็นผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับกิจการและเรื่องภาษีอากรของโจทก์เป็นอย่างดี เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์ในฐานะผู้ให้ถ้อยคำและหรือส่งมอบบัญชีเอกสารหลักฐานตลอดจนตอบข้อความจริงที่ควรแจ้งให้ทราบแก่เจ้าพนักงานผู้ซักถาม รวมทั้งการให้ความยินยอมรับผิดเสียภาษีอากรหรือปฏิเสธความรับผิดดังกล่าว กับทั้งให้มีอำนาจในการรับหมายเรียก หนังสือเตือน หนังสือแจ้งการประเมิน หรือคำสั่งให้ชำระและหรือนำส่งภาษีอากร การยื่นคำร้องของดหรือลดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม การรับบัญชีเอกสารคืน ตลอดจนการอื่นใดที่เกี่ยวข้องในเรื่องการตรวจสอบภาษีอากรแทนตัวโจทก์จนกว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ การกระทำใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามที่ได้รับมอบหมายหรือโดยมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่าเป็นการกระทำภายใต้การรับมอบหมาย โจทก์ขอยอมรับผิดเสมือนหนึ่งโจทก์ได้กระทำการนั้น ๆ ด้วยตัวโจทก์เอง แม้หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวไม่มีข้อความกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจสละสิทธิดอกเบี้ยที่อาจจะได้รับการจากการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่คดีนี้จำเลยได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) เนื่องมาจากโจทก์ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร ในกรณีดังกล่าวหากโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ถูกต้อง โจทก์จะมีสิทธิได้รับคืนเงินภาษีอากรที่ชำระไว้เกินตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) นอกจากนี้โจทก์ยังมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากการคืนเงินภาษีอากรดังกล่าวตามมาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น การที่ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ไปให้ถ้อยคำตามคำให้การ (ต.6) ว่า โจทก์ขอสละสิทธิดอกเบี้ยที่อาจจะได้รับจากการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากร จึงเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องในเรื่องการตรวจสอบภาษีอากรแทนตัวโจทก์จนกว่าจะแล้วเสร็จตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวก่อนที่โจทก์จะได้รับคืนเงินภาษีอากร ซึ่งโจทก์ไม่ได้ขีดฆ่าข้อความในส่วนนี้ออก จึงมิใช่เรื่องผู้รับมอบอำนาจโจทก์ซึ่งเป็นตัวแทนกระทำการอันใดอันหนึ่งโดยปราศจากอำนาจหรือทำนอกเหนือขอบอำนาจ การกระทำของผู้รับมอบอำนาจโจทก์ย่อมผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นตัวการ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 14-02-2021