เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่7535/2554 
นายสุทธิ ภู่เอี่ยมโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง เงินได้พึงประเมินจากการจ้างแรงงานตามประมวลรัษฎากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 39 และมาตรา 40 (1)

เงินค่าตอบแทนเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งที่โจทก์ได้รับเป็นเงินได้พึงประเมิน ที่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากเงินหรือประโยชน์อื่นใดที่โจทก์ได้รับมาเป็นรายได้จะถือเป็นเงินได้พึงประเมินหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากตัวบทกฎหมายที่บัญญัติถึงลักษณะของเงินได้พึงประเมินเป็นสำคัญ โดยตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า “เงินได้พึงประเมิน” หมายความว่า เงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้ เงินได้ ที่กล่าวนี้ให้หมายความรวมตลอดถึงทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่น ออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่างๆ ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร และเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรด้วย ส่วนมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติถึงเงินได้พึงประเมินไว้ว่า “(1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน” และข้อเท็จจริงได้ความว่า กรณีที่ทางราชการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่งในจำนวนเงินแน่นอนเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือนนั้น เป็นการจ่ายเงินนี้ให้แก่เฉพาะข้าราชการระดับสูงที่มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง ซึ่งย่อมถือเป็นการจ่ายเงินได้ให้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ทั้งนี้ โดยไม่มีข้อบังคับหรือจำกัดการใช้จ่ายเงินดังกล่าวแก่ข้าราชการผู้นั้นแต่อย่างใดเลย จึงเป็นประโยชน์แก่ผู้รับในอันที่จะใช้จ่ายเงินนี้ได้อย่างอิสระ และต้องตามลักษณะแห่งเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 และมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ทุกประการ ทั้งเงินได้พึงประเมินนี้ก็ไม่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร และกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2509 แต่อย่างใด การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ถือว่าเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหา รถประจำตำแหน่งที่โจทก์ได้รับเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจึงชอบแล้ว

 

ปรับปรุงล่าสุด: 14-02-2021