เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5678/2554 
บริษัท เลนโซ่เอเชีย จำกัด (มหาชน)โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง ภาษีอากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 3 อัฏฐ มาตรา 30
จำเลยมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายไปยังบริษัทฯ โจทก์ การที่โจทก์อ้างว่ากรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ และกรรมการที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องบัญชีการเงินและภาษีของโจทก์ ป่วยต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เป็นข้ออ้างที่ไม่มีเหตุผลและการส่งหนังสือแจ้งการประเมินให้บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อกรรมการคนใดคนหนึ่งส่วนกรรมการคนใดมีหน้าที่อย่างไรเป็นเรื่องจัดการบริหารภายในบริษัทฯ ทั้งยังปรากฏว่าบริษัทฯ โจทก์ มีกรรมการ 2 ใน 4 คน มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯโจทก์ได้ จึงไม่ใช่เหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ กรณีจึงไม่มีเหตุอันสมควรที่จะขยายกำหนดเวลาการอุทธรณ์ให้ตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร ดุลพินิจของอธิบดีกรมสรรพากรที่ไม่อนุญาตให้ขยายกำหนดเวลาการอุทธรณ์การประเมินจึงชอบแล้ว

ปรับปรุงล่าสุด: 14-02-2021